foto_Toni.jpg

Toni Šimunović

Direktor
BIM ARCH d.o.o.

Bilateral Meetings

 • Tuesday 15:00 - 18:00
DescriptionBIM ARCH d.o.o. Mostar mlada je kompanija osnovana 2018. godine sa sjedištem u Mostaru u Bosna i Hercegovini. Glavne djelatnosti kompanije su u sferi arhitektonskih usluga. Pored ovoga bavimo se digitalizacijom projektne dokumentacije te snimanjem postojećih građevina sa ciljem izrade arhitektonskih BIM modela. BIM modeliranje u arhitekturi predstavlja izradu osnova za funkcionalno upravljanje građevinama, te je jedan od najvažnijih koraka ka stvaranju energetski efikasnih zgrada. Glavni fokus kompanije je na pružanje ovih usluga javnom, privrednom i industrijskom sektoru gdje postoji najveća mogućnost za ostvarivanje energetskih ušteda, planiranje budućih ulaganja i stvaranja osnove za pametno upravljanje izgrađenim i planiranim arhitektonskim resursima. Europska unija propisala je svojim direktivama da će se do 2022. godine izbaciti 2D sistemi projektiranja prilikom izrade arhitektonskih projekata u svim fazama te se aktivno prelazi na trodimenzionalne sisteme projektiranja (Archicad, Revit, i sl.). Sve ovo ima za svrhu stvaranje aktivnih BIM modela koji će omogućiti globale uštede posebno energenata u budućoj eksploataciji. Usluge koje nudimo: • Digitalizacija projektne dokumentacije • BIM modeliranje • Arhitektonsko savjetovanje • Arhitektonsko projektiranje • 3D vizualizacije • Izrada projekata interijera • Izrada arhitektonskih podloga iz point-cloud snimaka • Izrada projekata legalizacije Kompanija je u stalnom procesu potrage za potencijalnim poslovnim partnerima iz oblasti arhitekture, projektiranja, 3D vizualizacija i implementacije BIM tehnologija. BIM ARCH d.o.o. Mostar / Bišće polje bb / Intera tehnološki park / Tel. +387 63 459 528 / E-mail: bim.arch@outlook.com / ID broj: 4227967980004 / Žiro račun kod UniCredit Bank d.d. 3381302271016096 / BIM ARCH d.o.o. Mostar is a young startup company founded in 2018 with headquarters in Mostar, Bosnia and Herzegovina. The main activities of the company are in the field of architectural services. In addition to this, we are in business of digitizing project documentation and surveying existing buildings with the aim of creating architectural BIM models. BIM modeling in architecture is the foundation for functional facility management, and is one of the most important steps towards creating energy-efficient buildings. The company's main focus is on providing these services to the public, business and industrial sectors where there is the greatest potential for achieving energy savings, planning future investments and creating the basis for smart management of built and planned architectural resources. The European Union has prescribed its directives by 2022 to expel 2D design systems when designing architectural projects at all stages and actively switch to three-dimensional design systems (Archicad, Revit, etc.). All of this has the purpose of creating active BIM models that will enable global savings of particular energy resources in future exploitation of resources. Services we offer: • Digitization of project documentation • BIM modeling • Architectural consulting • Architectural design • 3D visualization • Design of interior projects • Creating architectural blueprints from point-clouds • Architecture legalization projects The company is constantly searching for potential business partners in the field of architecture, design, 3D visualization and implementation of BIM technologies. BIM ARCH d.o.o. Mostar / Bišće field bb / Inter technology park / Tel. +387 63 459 528 / E-mail: bim.arch@outlook.com / ID broj: 4227967980004 / Giro account at UniCredit Bank d.d. 3381302271016096 /
Organization Type Company
Areas of Activities

Construction

  Intellectual services (engineering, design, consulting)

   Real estate and infrastructure

    Offer

    3D visualisation

    Izrada 3D modela interijera i eksterijera objekata za potrebe arhitektonske vizualizacije, prodaje ili trgovine nekretninama.

    Design of 3D models of interior and exterior objects for architectural visualization, sales or real estate trading.

    Offer

    BIM implementation

    Nudimo usluge izrade arhitektonske BIM dokumentacije, BIM modeliranje postojećih i novih objekata.

    We offer services of designing architectural BIM documentation, BIM modeling of existing and new facilities.